Projekt Fritid ved Vandet


Vordingborg Kommune har i september 2013 i samarbejde med Zark arkitektur og planlægning samt Landskabsarkitekterne MIST+grassat udarbejdet en potentiale analyse for Præstø, som beskriver, hvad vi alle længe har tænkt, nemlig at området specielt fra Dambækshave til badestranden er præget af manglende sammenhæng – udviklet over tid uden blik for sammenhæng, brugere eller gæster.

I den forbindelse har Præstø Lokalråd besluttet at igangsætte et projekt "Fritid ved Vandet" med det formål at afsøge mulighederne for udvikling af denne del af Præstøs kyststrækning mod Præstø Fjord. Der er nedsat en projektgruppe med repræsentanter for en lang række interessenter og brugere af området for at fremme denne proces.

Foranalysen
Projektgruppen har besluttet, med en økonomiske ramme på 150.000 kr.,  at gennemføre en foranalyse indeholdende gerne flere skitseforslag til et egentligt projekt.

Kritiske succesfaktorer
Projektgruppen har identificeret 4 kritiske succesfaktorer for gennemførelse af Idé- og Analysefasen, som skal indgå med stor vægt i forundersøgelsen:

· Projektets væsentligste interessenters behov og ønsker til områdets udvikling skal identificeres og beskrives.

· Idéer og skitseløsninger til områdets udvikling skal være realistiske og afstemt med områdets maritime og arkitektoniske udtryk.

· Idéer og skitseløsninger til områdets udvikling skal være bæredygtige mht områdets natur og dyreliv.

· Idéer og skitseløsninger til områdets udvikling skal være bæredygtige og afstemte med Præstøs størrelse, herunder ikke mindst med hensyn til områdets muligheder for at betjene et stort antal besøgende med faciliteter til parkeringsmuligheder, toiletforhold, mv.